You are here

ᖃᓄᖅ ᐱᓇᔪᒍᓐᓇᕐᒪᖔᑦ

ᖃᓄᖅ ᐱᓇᔪᒍᓐᓇᕐᒪᖔᑦ

ᓄᓇᕘᒥ ᐱᖓᓱᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᑦ (RSOs) ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕘᒥ ᐅᐃᕖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ (CSFN) ᑐᓂᓯᓲᖑᒻᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒥ. ᐊᒥᓱᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓲᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒫᑦᓯᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᑏᕝᕙᒥ. ᖃᐅᔨᖁᓪᓗᑎᑦ ᓇᓕᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒻᒪᖔᑕ ᓄᓇᕗᒥ, ᑕᑯᓂᐊᑐᐃᓐᓇᕐᓗᒍ Education Canada website. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᓚᐅᙱᓂᕐᓂ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑳᕆᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒻᒥ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᑎᑦ. ᖃᐅᔨᒪᓂᖅᓴᐅᒍᕕᑦ ᓄᓇᕗᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕋᔭᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᒍᕕᑦ ᑕᒫᓂ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᓈᒻᒪᒃᑲᔭᕐᒪᖔᖅ.

ᐃᑲᔫᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂᑦ

ᓈᒻᒪᓐᓂᖏᑦ — ᖃᐅᔨᓴᖅᑳᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᐅᔪᖅ ᐃᓕᖕᓄᑦ ᓈᒻᒪᒃᑲᔭᕋᓗᐊᕐᒪᖔᖅ (ᐊᒻᒪᓗ, ᐃᓕᖕᓄᑦ ᑐᕌᖓᒍᓂ, ᐃᓚᖕᓄᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᒐᔭᕋᓗᐊᕐᒪᖔᖅ). ᑖᓐᓇ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃ ᐊᑑᑎᑦᑎᐊᕚᓘᒻᒪᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᓗᓂ.

ᐱᔭᕇᕐᓗᒋᑦ ᐸᐃᑉᐹᑦ — ᓈᑎᕆᐊᓖᑦ − ᐅᖃᓕᒫᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᐸᐃᑉᐹᑦ ᑐᕌᖓᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓪᓗᑎᑦ ᐱᔭᐅᔪᒪᔪᓄᑦ/ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᑰᒋᐊᓕᖕᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ. ᐅᔾᔨᖅᓱᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᑰᓯᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᒥᓂᐅᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᓲᕐᓗᓗ ᐅᓪᓗᒥᓕᓴᖅ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎ ᐱᕋᔭᖕᓂᑰᓯᒪᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᓗᒍ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕐᓗᑎᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᓄᑦ — ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕈᓐᓇᖁᓪᓗᑎᑦ ᓄᓇᕗᒥ, ᐱᓇᓱᐊᕆᐊᖃᕋᕕᒋᑦ ᓴᖅᑭᔮᕐᓂᖏᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓄᑦ, ᑕᐃᑯᙵᖅᑎᑕᐅᑐᐃᓐᓇᓂᐊᙱᓐᓇᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕈᓐᓇᖅᑐᒃᑯᕕᖏᓐᓄᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᑐᑭᓕᒃ ᓴᖅᑭᔮᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᒋᔪᒪᔭᑎᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᒋᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕋᕕᒋᑦ. ᐃᖅᑲᐅᒪᓗᑎᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑉ ᓈᓴᐅᑎᖓ ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᖕᓄᑦ.

ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᕆᓯᒪᔪᖅ ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᖕᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᑐᕌᖓᑎᓪᓗᒍ — ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᑦ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕐᕕᒋᓇᓱᐊᖅᑕᖕᓄᑦ ᑐᕌᖓᓪᓚᑦᑖᕋᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑉ ᕿᓂᖅᑕᖓᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑉ ᓈᓴᐅᑎᖓᓄᑦ. ᓇᓂᔪᓐᓇᖅᑕᑎ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᕝᕕᖓᓂ, ᑕᐃᑲᓂᓗᐊᖃᐃ ᐱᔭᐅᔪᒪᔪᑦ/ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖃᑦᑕᕐᓂᑯᕆᒋᐊᓕᖏᑕ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᑦ.

ᐱᓇᓱᐊᕐᓗᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᑦ ᐃᓇᖐᔨᒃᓴᑉ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᓂᑦ — ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐃᓇᖐᔨᒃᓴᖓᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᒥᒃ ᕿᓂᕈᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖁᓪᓗᑎᑦ.

ᐃᓱᓕᕝᕕᖏᑦ ᐊᓂᒍᓚᐅᙱᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓗᑎᑦ — ᖃᐅᔨᒪᒋᑦ ᖃᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᒃᓴᐅᒍᓐᓃᕋᔭᕐᒪᖔᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᓗᒋᑦ ᑎᑎᖅᑲᑎᑦ ᑭᖑᕙᙱᓪᓗᑎᑦ.

ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐊᐃᑉᐸᕇᒃᑐᑦ — ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᒍᔅᓯᒃ ᐊᐃᑉᐸᕇᒃᑐᓯᒃ, ᓱᖅᑯᐃᓇᑦᑎᐊᖅᑐᒃᑯᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᓗᒍ ᑕᒪᓐᓇ ᑎᑎᖅᑲᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᔅᓯᖕᓂᑦ.

ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑕ ᐊᑐᐊᒐᖓ — ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖃᑦᑕᕆᐊᓖᑦ ᐊᑐᐊᒐᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᕋᔭᖅᑐᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᑦ ᓇᓕᐊᓐᓄᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑭᖑᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓄᓪᓗ ᐃᓕᔭᐅᓲᖑᓪᓗᑎᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᓄᓇᕗᓕᒫᕐᒥ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᐊᑯᓂᐅᓂᖅᓴᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᒋᔭᐅᓕᕈᓐᓇᕐᒪᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓕᓴᕕᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᓐᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐅᐃᕖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (RSO/CSFN) ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᑎᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᑎᑦ ᑭᐅᓗᑎᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕈᑎᐅᔪᓂᑦ. ᐊᓯᐊᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒍ ᑕᒪᓐᓇ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᓂᑦ ᐊᑯᓂᐅᓂᖅᓴᐅᓲᖅ ᓄᓇᕗᒥ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓕᓴᕕᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓂᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐅᐃᕖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐃᓕᖕᓂᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᑲᐅᑎᒋᙱᒃᑯᑎᑦ, ᕿᓄᐃᓵᑐᐃᓐᓇᕆᑦ ᐅᑕᖅᑭᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ.

ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᐊᒐᑉ ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ click here ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ

ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ ᐊᑐᐊᒐᑉ ᐱᓪᓗᒍ click here ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ

ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᒌᕈᕕᓪᓕ (ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ) ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓗᑎᑦ, ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᓲᑦ ᐋᔩᕋᕈᑕᐅᓪᓗᑎᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖏᓐᓄᑦ, ᑐᑭᓯᖁᓪᓗᑎᑦ ᖃᓄᖅ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᒐᔭᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕐᓗᑎᑦ. ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ English ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᖓᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖏᑦ.

ᖃᓄᑎᒋ ᐱᓕᕆᐊᖃᓲᖑᓂᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᐊᕐᓗᑎᑦ — ᑕᐃᒃᑯᐊᑐᐊᖅ ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ. ᒪᕐᕉᒃ ᐱᖓᓱᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᓂᑦ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᖅ ᖃᐅᔨᓴᓲᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᖅ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᓴᖅᑭᔮᖅᓯᒪᓂᖓ ᒪᑐᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ, ᐅᖄᓚᕕᒋᓗᒍ ᑕᐃᓐᓇ ᐃᓄᒃ ᑎᑎᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔾᔪᑎᖓᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑕᖕᓄᑦ.

ᐅᐸᓗᖓᐃᖅᓯᒪᒋᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖕᓂᒃ ᐊᐱᖅᓲᑎᒋᒐᔭᖅᑕᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ — ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓚᐅᑎᖕᓇᒃ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐃᓗᑎᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖕᓂᑦ ᐊᐱᕆᒐᔭᖅᑕᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ. ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒍ, ᐃᓱᓕᑦᑎᑉᐸᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᓃᑦ ᐊᐱᕆᔪᒪᒐᔭᕋᕕᒋᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᒃᓴᖏᑦ, ᓄᓇᓕᒃ, ᓄᑦᑎᓂᕐᒧᑦ, ᐃᒡᓗᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᖏᑕ ᒥᒃᓵᓅᖓᔪᓂᑦ.