You are here

Teach in Nunavut

Teach in Nunavut

Welcome

ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ ᐃᓕᓴᐃᒍᒪᒐᕕᑦ ᓄᓇᕗᒥ! ᑕᐃᒪᓐᓇᓴᐃᓐᓇᖅ ᐊᕙᑎᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑕᐃᒪᐃᒻᒥᒻᒪᑦ, ᐃᓕᓴᐃᓗᓂ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᒥᓱᒻᒪᕆᓐᓂᒃ ᖁᕕᐊᓇᕈᑎᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᕕᖃᑦᑎᐊᕐᓇᖅᑐᖅ. ᑖᓐᓇ ᐃᓚᖓ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑦᑕ ᐃᓗᓕᖃᕐᒪᑦ ᐊᑑᑎᖃᐅᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᖃᓄᖅ ᓇᓂᓯᔪᓐᓇᕋᔭᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓗᑎᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᑦ ᓄᓇᕗᒥ; ᖃᓄᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑎᑦᑎᔾᔪᓯᖏᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᒪᖔᑕ; ᐅᖃᐅᓯᐅᓂᑯᒥᓃᓪᓗ ᐃᓕᓴᐃᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓗᓕᖃᖅᑐᓂ; ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑭᐅᔾᔪᑏᑦ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᒃᑲᔪᑦᑐᓄᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖁᒐᓗᐊᖅᐸᕗᑦ!

Employment Opportunities

ᖃᐅᔨᖁᓪᓗᑎᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒻᒪᖔᑕ, ᑕᑯᓂᐊᕐᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑐᓂᔭᐅᓲᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᕐᒥᒃ ᑕᑯᓂᐊᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ!

Benefits

ᐃᓕᓴᐃᓗᓂ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᔾᔨᐅᙱᒻᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕕᐊᓇᓲᖑᓪᓗᓂᓗ! ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕋᓗᐊᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᑲᒪᓇᒻᒪᕆᒃᑐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᑦ, ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐱᕕᖃᓲᖑᒻᒥᔪᑦ ᖃᐅᔨᓗᑎᑦ ᒪᑭᒪᔪᒻᒪᕆᒻᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᔪᒻᒪᕆᐊᓗᒻᒥᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᒥᓪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ.

ᐊᑐᕋᒃᓴᐅᓪᓗᓂ, ᐃᓚᒋᓪᓗᓂᐅᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᓄᑦ ᑳᓐᑐᕌᒃᑦ−ᓄᑦ, ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᑦᑎᐊᖅᑎᑕᐅᓲᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᓲᖑᓪᓗᑎᑦ. ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᔪᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒦᓐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ, ᓄᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ (ᓄᑦᑎᕐᓂᐊᕈᕕᑦ), ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᖏᕐᕋᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ.